Kommuniké från årsstämma i Mantex AB

Vid Mantex AB (publ) årsstämma den 28 maj 2018 fattades nedan angivna beslut.

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2017.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Ett årligt styrelsearvode om totalt 550 000 kr varav 175 000 kr till styrelsens ordförande och övriga tre ledamöter om 125 000 kr vardera.
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslut att styrelsen ska bestå av fyra personer och en suppleant.
 • Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn och Ulf Södergren.
 • Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
 • Omval av Stefan Winström som suppleant i styrelsen.
 • Nyval av auktoriserad revisor Stefan Bengtsson, BDO i Mälardalen, som revisor.
 • Beslut om principer för valberedning.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
     

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).