Kallelse till extra bolagsstämma i Mantex

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28A i Kista.

Rätt att delta

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 november 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 25 november 2019. 

Då avstämningsdagen är en lördag så måste registrering i aktieboken ha skett senast dagen innan.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, “Extra bolagsstämma”, Torshamnsgatan 28A, 164 40 Kista eller per e-mail på bo.niveman@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före den extra bolagsstämman inge behörighetshandlingar i original till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 22 november 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om överföring av Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel Analyzer till ANDRITZ Technologies AB
  8. Stämmans avslutande

Beslut om överföring av Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel Analyzer till ANDRITZ Technologies AB (punkt 7 ovan)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att ingå ett avtal med ANDRITZ AB enligt vilket dels ANDRITZ bekostar utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer i upp till fem månader, dels Mantex AB ger ANDRITZ AB en rätt att på vissa villkor påkalla att Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel Analyzer överförs till ANDRITZ Technologies AB.

2018 startade Mantex AB, tillsammans med ANDRITZ AB, bolaget ANDRITZ Technologies AB och bedriver utveckling och försäljning av Mantex Flow Scanner genom bolaget. Mantex AB äger 49% av ANDRITZ Technologies AB, medan resterande 51 % ägs av ANDRITZ AB

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av en majoritet av de vid stämman avgivna rösterna. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress ovan) och på Bolagets webbplats www.mantex.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 27 784 420 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen

Stockholm i november 2019