Kallelse till extra bolagsstämma i Mantex AB

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista.

Rätt att deltaga
För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 4 maj 2018. 

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, "Extra bolagsstämma", Torshamnsgatan 30F, 164 40 Kista eller per e-mail på mats.vikstrom@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före den extra bolagsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 3 maj 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om att etablera ett samriskbolag med Andritz AB
  8. Stämmans avslutande

Beslut om samriskbolag (punkt 7 ovan)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att ingå samriskbolag med Andritz AB.

Enligt förslaget skall bolagets verksamhet inom pappers- och massaindustrin överföras till ett för ändamålet nystartat bolag (”Samriskbolaget”). Mantex kommer att äga 49% av Samriskbolaget, medan resterande 51 % kommer att ägas av Andritz AB, ett svenskt dotterbolag till det österrikiska företaget Andritz AG, en av världens ledande leverantörer av systemlösningar och processutrustning till pappers- och massaindustrin.

Enligt förslaget tillför Mantex Samriskbolaget vissa tillgångar i form av lager, anläggningstillgångar och kunskap och Andritz tillför kontanta medel samt tillhandahåller en kreditfacilitet.

Vardera delägaren har rätt att utse två styrelseledamöter i Samriskbolaget. Ordföranden utses av Andritz.

Vidare överför Mantex patent och andra vissa andra immateriella tillgångar till Mantex Incentive AB (som namnändrats till Mantex IP AB), vilka sedan licensieras till Samriskbolaget. Licensen är global, exklusiv och avser pappers- och massaindustrin.  Samriskbolaget kommer att äga 10% av Mantex IP AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av en majoritet av de vid stämman avgivna rösterna. 

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 13 885 010 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stockholm i april 2018
Mantex AB (publ)
Styrelsen