Kallelse till extra bolagsstämma i Mantex AB (publ)

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org.nr 556550–8537 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
–                   dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 oktober 2022 (avstämningsdagen),
–                   dels senast måndagen den 24 oktober 2022 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast måndagen den 24 oktober 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den 17 oktober 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 oktober 2022 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Poströstning
Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mantex.se. och hos Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till bo.niveman@mantex.se eller med vanlig post till Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista. Märk kuvertet med ”Extra bolagsstämma 2022”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 24 oktober 2022. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2022, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mantex.se.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 159 367 293 aktier och röster.

Förslag till dagordning
1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.          Upprättande och godkännande av röstlängd
3.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4.          Godkännande av dagordning
5.          Val av en eller två justeringsmän
6.          Val av ny styrelseledamot
7.          Fastställande av arvode till styrelsen
8.          Stämmans avslutande
 
Förslag till beslut
Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Grunewald, eller den som styrelsen utser vid Per Grunewalds förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att Bolagets CFO Bo Niveman, eller den som styrelsen utser vid Bo Nivemans förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår nyval av Gustav Melin. Han är VD på Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) och sitter i styrelsen på Bioenergy Europe i Bryssel, där han tidigare varit ordförande. Gustav Melin har också arbetat som affärsområdeschef för fasta bränslen på Talloil AB och varit VD på Lantmännenägda Agrobränsle AB. Gustav Melin är utbildad agronom och född 1962.

Max Gerger kommer i samband med bolagsstämman att avgå ur styrelsen, men kommer fortsätta som Bolagets verkställande direktör. Övriga ledamöter av styrelsen kommer att kvarstå i sina respektive befattningar.

Punkt 7 – Fastställande av arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att det ska utgå arvode till styrelsen. Arvode föreslås utgå på årsbasis med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga ledamöter som inte är fast anställda av Bolaget. För innevarande period kommer arvode endast att utgå från tidpunkten för den extra bolagsstämman till årsstämman 2023.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Frågor till styrelse och vd
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 15 oktober 2022, till adress Torshamnsgatan 28 A i Kista eller via e-post till bo.niveman@mantex.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 20 oktober 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.
 
Kista i oktober 2022
Mantex AB (publ)
Styrelsen