Kallelse till årsstämma i Mantex AB

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 09.00 på Pegroco Invest ABs kontor, Eriksbergsgatan 10B i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 23 maj 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, "Årsstämman", Torshamnsgatan 30F, 164 40 Kista eller per e-mail på mats.vikstrom@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 22 maj 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 9. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och suppleant 
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor 
 16. Förslag till regler för valberedningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Bolagets valberedning, som utgörs av Per Grunewald, tillika ordförande, utsedd av Pegroco Holding AB, Håkan Johansson, utsedd av Kattson i Sverige AB och Magnus Hagerborn, utsedd av Allba Holding AB, har att lämna förslag till beslut under punkterna 2 och 11-16 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Per Grunewald väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att 8 531 578 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra med en suppleant enligt vad som framgår nedan. 

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor 
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 175 000 kr (250 000 ) samt med 125 000 kr (oförändrat) till respektive övrig stämmovald ledamot. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 550 000 kr (tidigare 625 000 kr). 

Arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelseledamöter, suppleant och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn och Ulf Södergren. 

Valberedningen föreslår att omval ska ske av suppleanten Stefan Winström.

Valberedningen föreslår att Per Grunewald ska omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ska väljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Mälardalen AB kommer att utse den auktoriserad revisorn Stefan Bengtsson till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Förslag till regler för valberedningen
Valberedningen föreslår följande.

 1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. 
 2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 30 september 2018 ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
 3. Valberedningen utser en ordförande inom sig.
 4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
 5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
 6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2018, men senast den 31 december 2018, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att få ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
 7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
 8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
 9. Valberedningen ska inför årsstämman 2019 lämna förslag till
  • Ordförande vid årsstämman
  • Antalet styrelseledamöter
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Arvodering av revisor
  • Val av revisor
  • Valberedningsregler inför årsstämman 2020

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt och flexibelt sätt möjliggöra för styrelsen att anskaffa kapital till bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 13 885 010 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det under adress Mantex AB, Styrelsen, Torshamnsgatan 30F, 164 40 Kista eller per e-post mats.vikstrom@mantex.se.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.mantex.se senast från och med måndagen den 7 maj 2018 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. 

Stockholm i april 2018
Mantex AB (publ)
Styrelsen

För mer information var vänlig kontakta:
Mats Vikström, CFO, på +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).