Kallelse till årsstämma i Mantex AB

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550–8537, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 22 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, "Årsstämman", Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller per e-mail på bo.niveman@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mantex.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 21 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2018
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och suppleant
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Förslag till regler för valberedningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Stämmans avslutande

Punkterna 2 samt 11–16 på dagordningen – Valberedningens förslag
Valberedningens förslag avseende punkterna 2 samt 11-16 på dagordningen kommer att offentliggöras separat så snart de föreligger.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt och flexibelt sätt möjliggöra för styrelsen att anskaffa kapital till bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 27 770 020 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det under adress Mantex AB, Styrelsen, Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller per e-post bo.niveman@mantex.se.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.mantex.se senast från och med måndagen den 6 maj 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2019
Mantex AB (publ)
Styrelsen