Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner och huvudägare* i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO6 (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 390 TSEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Håkan Johansson via närstående bolaget Kattson i Sverige AB (Storägare och insynsperson), Per Grunewald via närstående bolaget Emphco AB (Insynsperson), Max Gerger (Insynsperson) och Bo Niveman (Insynsperson). 

Totalt rör det sig om 730 240 teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 9 januari till och med den 23 januari 2023, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 23 januari 2023. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 19 januari 2023. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 23 januari 2023 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för Teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,53 SEK.