Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO5

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner och huvudägare* i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 793 TSEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Magnus Hagerborn (Insynsperson), Håkan Johansson via närstående bolaget Kattson i Sverige AB (Storägare och insynsperson), Per Grunewald via närstående bolaget Emphco AB (Insynsperson), Max Gerger (Insynsperson) och Bo Niveman (Insynsperson). 

Totalt rör det sig om 727 640 teckningsoptioner av serie TO5, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 3 maj 2022. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 29 april 2022. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 3 maj 2022 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för Teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 3,71 SEK per aktie. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 14 april 2022 och uppgår till 1,09 SEK per aktie.