Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3)

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att insynspersoner och huvudägare* i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3) (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 1,8 MSEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Pegroco Holding AB (storägare), Allba Holding AB (Storägare och insynsperson via Magnus Hagerborn), Håkan Johansson via närstående bolaget Kattson i Sverige AB (Storägare och insynsperson). 

Totalt rör det sig om 8 769 967 teckningsoptioner av serie 2020/2020, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 26 oktober till och med den 9 november 2020, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 9 november 2020. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 5 november 2020. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 9 november 2020 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 23 oktober 2020 och uppgår till 0,21 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med företrädesemissionen under andra kvartalet 2020. Prospektet finns tillgängligt på Mantex hemsida www.mantex.se