Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner TO5 och TO6 till befintliga aktieägare blir den 17 juni 2021

Mantex Aktiebolag (“Mantex” eller “Bolaget”) har beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer att löpa under perioden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kommer att löpa under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023.

Som tidigare meddelats genom ett pressmeddelande den 7 juni 2021 har Mantex beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och serie TO6 (”Units”) (den ”Riktade Emissionen”). För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att kompenseras för den utspädningseffekt i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Mantex även beslutat att emittera 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO5 och 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO6 (d.v.s. samma serier som erhålls i den Riktade Emissionen). Bolaget kommer på avstämningsdagen att vederlagsfritt tilldela teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 har beslutats till den 17 juni 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 är den 15 juni 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 är den 16 juni 2021.

Aktieägare i Mantex på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 för varje tjugo (20) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO5

Totalt emitteras 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO5, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.En (1) teckningsoption av serie TO5 medför rätt att under perioden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar närmarst före den 13 april 2022, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde och högst 3,71 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare cirka 50,3 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,41 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 147 583 472 till 161 129 311 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 392 640,84 SEK till cirka 4 795 816,11 SEK. 

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO5 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO6

Totalt emitteras 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO6, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.En (1) teckningsoption av serie TO6 medför rätt att under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden om 10 handelsdagar närmarst före den 5 januari 2023, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärdet och högst 4,32 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare maximalt cirka 58,5 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 kommer utspädningen att uppgå till cirka 7,75 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 161 129 311 till 174 675 150 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 795 816,11 SEK till cirka 5 198 991,38 SEK. Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO6 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.