Vd Max Gerger sammanfattar tredje kvartalet 2023
(utdrag ur delårsrapporten).

vd Max Gerger

Typgodkännandet av Biomass Analyzer avgörande besked för fortsatt kommersialisering

Målet är hela bioenergiindustrin som utgör en enorm och växande marknad.

19 dagar efter kvartalets slut kom så beskedet – vår Biomass Analyzer är typgodkänd för mätning av fukthalt i sågverksflis och sågspån. Beskedet är viktigt här och nu men banar också väg för det bredare typgodkännande som är en förutsättning för att full ut adressera den verkligt stora potentiella marknaden – hela bioenergiindustrin.

Att vår Biomass Analyzer tack vare vår egenutvecklade röntgenteknologi har en stor teoretisk potential är något vi vetat länge. I mer än fem år har vi därför oförtrutet och envetet fortsatt arbetet med att utveckla den fram till färdig produkt. Det är inget arbete som nu är över till följd av typgodkännandet, alls icke, men det är ett arbete som nu äntligen öppnat dörren till reella kommersiella möjligheter. Lika bra att ta det i tur och ordning. Typgodkännandet gäller mätning av torrhalt och fukthalt i sågverksflis och sågspån (fukthalten är det som är kvar när man uppnår en viss grad av torrhalt) och innebär att vår maskin därmed är officiellt certifierad för att fastställa pris och kvalité på den svenska marknaden vid användning av tredje part. Varför det spelar roll skall jag strax förklara.

Till att börja med innebär det att vi fritt kan marknadsföra och sälja redan nuvarande version till kunder inom pappersmassa- och pelletsindustrin. Dessa kunder tar emot stora mängder inkommande råmaterial i form av flis, ibland så mycket som 10–20 fulla lastbilar per dag. Innan det materialet kan användas måste fukthalt fastställas eftersom bruket annars inte kan sätta rätt pris på det men också för att den informationen är avgörande för hur den kommande processen för att omvandla flisen till papper skall kalibreras. De metoder som hittills stått till förfogande är långsamma och arbetskrävande – det handlar ofta om att manuellt plocka ut ett antal prover som sedan skall ugnstorkas under flera dygn. Metoden är omständlig men har den fördelen att den är accepterad av alla parter och därmed utgör grunden för både handel med och användning av flis. Vad som nu hänt är att vår BMA uppnått samma status av tillförlitlighet – med den skillnaden att den gör det så mycket snabbare, på bara någon minut, vilket förstås är en stor fördel för alla inblandade. Ytterligare en fördel med vårt erhållna svenska typgodkännande är att det är just svenskt – det väger tungt internationellt då Sverige är ett föregångsland internationellt när det gäller bioenergiindustrin.

Mot bakgrund av certfieringen kommer Mantex nu att intensifiera arbetet med att marknadsföra och sälja maskinen till bolag inom pellets- och massaindustrin. Att välrenommerade Waggeryd Cell redan framgångsrikt använder den på just det här sättet ger förstås både viktig validering och ett bra avstamp i de nya kunddialoger som redan är igång. Den processen underlättas av att vi redan färdigställt fem stycken Biomass Analyzer som är redo för utskeppning men också av det samarbete inom finansieringslösningar som vi under kvartalet inledde med tyska Grenke. Att vi därigenom snabbt kan omvandla långa kontrakt till reda intäkter kommer att bidra till att stärka vårt rörelsekapital medan vi skalar upp och ökar försäljningen. Men den möjligheten kommer även att underlätta den fortsatta stegvisa utveckling av Biomass Analyzer som är vad som nu väntar.

I ett första skede handlar det om att klara att mäta på mer komplexa material, som grot (grenar och toppar), bark samt stamvedsflis. När det är avklarat väntar arbetet med att bredda vårt typgodkännande till att omfatta även mätning av askhalt samt energiinnehåll. Samarbetet vi har med Mälarenergi kring fälttester kommer bli avgörande i det arbetet, både vad gäller mer komplexa material och bredda vårt typgodkännande. För närvarande pågår teknisk komplettering av vår maskin eftersom sommarens fälttester gav vid handen att en sådan behövs för att klara de mer komplexa materialen. Här kommer vi att återkomma när maskinen är färdig för ett återupptagande av fälttestet tillsammans med Mälarenergi.

Över tid då? Ja, över tid är målet förstås hela bioenergiindustrin – den marknad som redan från början var målet för vår Biomass Analyzer. Skälet är förstås att den är stor, rejält stor, men också att den precis som massaindustrin är i behov av mer effektiva mätmetoder för att fastställa pris och för att optimera processen när materialet sedan används (i det här fallet för att framställa energi). Det handlar dessutom om en bransch som växer, inte minst mot bakgrund av den rådande klimatkrisen och tillhörande nödvändighet av att ställa om mot fossilfri och förnybar energi. Här har vi redan idag identifierat långt mer än 1 000 bioenergianläggningar som skulle vara potentiella kunder till vår maskin men potentialen är större än så eftersom antalet anläggningar dessutom beräknas öka.

I nuläget vågar jag mig inte på någon prognos för när vi kan ha klarat att uppnå en sådan här certifiering men jag vågar mig däremot på att konstatera en sak: det nu erhållna typgodkännandet visar är att vår teknologi har de förutsättningar som krävs och att allt vårt slit därmed förr eller senare kommer att ge utdelning. Att vi redan efter det första typgodkännandet nu har en marknad att adressera och det på ett sätt som vi klarar att finansiera, ger oss den uthållighet som behövs för att nå målet.

Kista den 3 november 2023

Max Gerger, VD

Ps. Här kan du se mina livepresentationer. I de senaste två, som är från november 2023, medverkar även Mantex försäljningschef Martin Frid.