Publicerat i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2019.

Fortsatt intensivt arbete med vår teknikutveckling

Efter ytterligare ett kvartal av ansträngningar för att få fram en teknisk lösning som gör att vår Biofuel Analyzer kan möta samtliga certifieringskrav, har vi nu nått så långt att vi vet hur den tekniska lösningen måste se ut. Därmed kan vi också slå fast vilka ytterligare utvecklingssteg som måste till för att vi skall nå fram till en produkt som är redo för kommersialisering – det handlar både om egna omfattande tester och om fälttester hos kund.

Vår Biofuel Scanner bygger på samma teknologi som vår Flow Scanner som utvecklats för att mäta fukthalt och träflöde i ingående råvara på pappers- bruk. Biofuel Scanner, BFA, har dock utvecklats för behoven inom den kraftigt växande biomassaindustrin och för att bli kommersiellt gångbar behöver den utöver fukthalt även klara att mäta såväl askhalt och energiinnehåll med tillräckligt god mätnoggrannhet. Det här har jag upprepat många gånger men det tål att sägas igen för möjligheterna inom just biomassaområdet är mycket stora. Det här hänger samman med den enorma omställning på energiområdet som klimatkrisen driver fram och det efter- följande ökande behovet av att ersätta fossila bränslen med förnybara. Frågan om hur vi skall lyckas få fram mer hållbar energi är hyperaktuell och en av de allra mest diskuterade – vid den nyligen avslutade politikerveckan i Almedalen hölls inte mindre än 100 seminarier på området energi, eller drygt 16 per dag.

Men diskussionen om hållbar energi begränsar sig självfallet inte bara till Sverige, något vi tydligt märker i våra kundkontakter. Vi ser ett kraftigt ökande intresse för bioenergi över hela världen och då i synnerhet i Asien som vi räknar med kommer att bli en väldigt stark marknad för oss framöver. För ett par veckor sedan hade vi ett besök av en kinesisk delegation och de uttryckte mycket stort intresse för vår BFA och den typ av mätningar som den är utvecklad för. Besöket bekräftade tydligt att det finns en mycket stor marknad för vår produkt om vi bara klarar att få den tekniska lösningen på plats. Dessbättre tror vi oss nu om att faktisk ha det.

Lösning i sikte

I rapporten för det första kvartalet i år konstaterade jag att vi för att nå detta mål måste utrusta vår BFA med ytter- ligare en sensor, men sedan dess har vi fått ännu tydligare klart för oss vad som krävs. Av konkurrensskäl avstår jag från att gå in på några detaljer utan nöjer mig med att konstatera att vi kommit ytterli- gare en bit på vägen. Efter semestrarna kommer vi att börja med omfattande egna tester av teknologin och vi beräk- nar att dessa kommer att pågå under hela hösten. Därefter väntar en period av tester i fält ute hos kunder och vår bedömning nu är att det kommer att ta cirka ett år innan vi nått fram till en fullt kommersialiserbar produkt. Vi har flera kunder som är intresserade av att testa teknologin i sin löpande verksamhet inte minst mot bakgrund av framgångsrik användning av föregångaren till BFA:n.

Vi räknar också med att vårt nyligen inledda samarbete med Statens Lant- bruksuniversitet i Uppsala, SLU, där vi undertecknade en avsiktsförklaring i mitten på juni, skall bidra positivt till det fortsatta utvecklingsarbetet. Avsiktsförklaringen tecknades mellan Mantex och Institutionen för skogens biomaterial och teknik vid SLU Biomass Technology Cen- ter och ambitionen är att etablera ett samarbete där parterna kan dra nytta av varandras forskning och kunskap samt gemensamt utveckla ny kunskap inom området analys och mätning av biomassa. Ett slutgiltigt samarbetsavtal beräknas vara klart i augusti i år.

Ännu en Flow Scanner installerad

Sedan vi bildade vårt joint venture Andritz Technology AB, ATAB, ihop med det globala österrikiska bolaget Andritz förra våren, har vi fått tydligt ökade resurser för vårt marknadsarbete för Flow Scannern. Detta har hittills, bland annat, resulterat i två beställningar på Flow Scanner från pappersbruk i Nordamerika varav den ena installerades under det första kvartalet i år och den andra blivit installerad under det nyligen avslutade andra kvartalet. Just nu pågår intrimningar av systemen men båda installationerna beräknas tas i full drift och bidra till tydliga förbättringar under hösten i år. Mot bakgrund av det ökade behovet av specialpapper för att av miljöskäl ersätta olika plastmaterial, ser vi ett fortsatt ökat intresse för vår Flow Scanner från pappersbruk världen över.

Kapitalförsörjning i fokus

Parallellt med utvecklingsarbetet av våra produkter fortsätter vi arbetet med att finna långsiktiga lösningar vad gäller vårt finansieringsbehov. Här jobbar vi intensivt med olika alternativ i syfte att trygga kapitalförsörjningen framåt. När det gäller vårt joint venture ATAB räknar vi inte med att detta kommer att belasta Mantex finansiellt. Detta hänger samman med det avtal som vi har med Andritz och som innebär att ATAB, om behov skulle uppstå, har rätt att låna upp till 10 MSEK av Andritz innan Mantex kommer att behöva skjuta till ytterligare kapital. Mantex bedömning är dock att risken är liten för att lånet skall behöva utnyttjas. Orsaken är att de båda ägarna bedömer att den nuvarande affärsplanens försäljningsmål är realis- tiska och att ATAB därmed kommer att klara sig utan ytterligare kapitaltillskott.

Kista i juli 2019

Max Gerger, VD