VD Max Gerger kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2022.

Trendbrott när det tekniska genombrottet för vår teknologi ger positiv resultatpåverkan

Bakom intäkterna ligger vår bevisade förmåga att skapa kundnytta

Efter åratal av teknikutveckling kan Mantex för det tredje kvartalet i år för första gången redovisa en blygsam om än påtaglig positiv resultatpåverkan kopplad till vår produkt FlowScanner. För kvartalet handlar det om cirka 1,2 MSEK som kommer bolaget till del via vårt ägande i samriskbolaget Andritz Technologies AB. Resultatpåverkan följer på de senaste årens genombrott för vår teknologi och de beställningar vi fått i kölvattnet av detta.

Totalt sett handlar det förstås fortfarande om en blygsam påverkan på vårt resultat men likväl om en positiv sådan. Grunden för sådana är möjligheten att skapa kundnytta och det är bevisligen också vad vi lyckats med de senaste två åren.

Genombrottet kom som bekant när det nordamerikanska massabruket våren 2021 inledde sin testning av en FlowScanner. Efter nio månaders kommersiell användning hade bruket tack vare vår unika teknologi lyckats uppnå besparingar på cirka 300 000 USD per månad, en i sammanhanget betydande summa.

Som vi tidigare kommunicerat kom sig besparingarna av minskad användning av såväl kemikalier som energi men också av ökad effektivitet vilket innebar att bruket fick ut mer massa per mängd råvara samtidigt som det dessutom kunde öka sin produktionstakt.

Samarbetet med Andritz centralt

FlowScannern produceras och säljs av Andritz Technologies AB, ATAB, ett bolag vi sedan 2018 äger ihop med det globala processindustriföretaget Andritz. Att vi lade över FlowScanner i det samägda bolaget har medfört stora fördelar eftersom det inneburit att produkten blivit en del av Andritz omfattande erbjudande riktat mot den globala massaindustrin.

Sedan de positiva testresultaten under förra året har vårt samägda bolag via Andritz fått beställningar på sammanlagt 6 stycken FlowScanner från Nordamerika och därtill två beställningar på specialanpassade, lite större, FlowScanner från två av världens största massaproducenter med hemvist i Brasilien respektive Asien.

Trendbrott på intäktssidan

Vår affärsmodell och avtalet med Andritz innebär att de intäkter vi får genom beställningar på FlowScanner redovisas genom s k successiv vinstavräkning. I korthet innebär det att vi för Mantex del tar upp intäkter i relation till hur vi bygger upp kostnader kopplat till de beställningar på FlowScanner som vi effektuerar.

Under det tredje kvartalet innebar detta upplägg att tidigare gjorda beställningar genererade intäkter på redan nämnda totalt 1,2 MSEK.

Om ATAB:s affärer fortsätter utvecklas väl kommer vi därutöver på sikt också ha möjlighet att få utdelning från ATAB i relation till vårt 49-procentiga ägande. 1,2 MSEK är i sammanhanget inget betydande belopp men representerar ändå ett glädjande trendbrott och visar på ett handfast sätt på möjligheterna framåt.

Samma kundnytta – annat upplägg

Vår andra produkt, Biofuel Analyzer, BFA, ägs till 100 procent av Mantex AB och alla beställningar på BFA innebär intäkter som helt och hållet tillfaller Mantex.

Här har vi i år kommunicerat vår första kommersiella beställning på en BFA – kunden är det välrenommerade pappersbruket Waggeryd Cell. Beställningen gjordes i våras och efter installation pågår i skrivande stund inkörningar. Det affärsmässiga upplägget för vår BFA är något annorlunda – här handlar det om en leasingaffär som sträcker sig över tio år. Det totala värdet på just den här affären uppgår så som vi tidigare meddelat till totalt tre miljoner SEK under avtalsperioden.

Avtalet med Waggeryd Cell kunde slutas efter omfattande tester på plats men även i det här fallet var det tydlig kundnytta som banade väg för affären. I Waggeryds fall används BFA:n till att mäta fukthalten i inkommande träflis för att snabbt och automatiskt kunna fastställa pris och kvalité på inkommande leveranser. Som Mantex tidigare kommunicerat har de goda utfallen hos Waggeryd lett till ökat intresse för vår BFA från liknande kunder och föranlett oss att producera ytterligare fem BFA mot lager.

Fortsatta fälttester

Att vi nu lämnat rapporten för det tredje kvartalet innebär att vintern står för dörren och därmed också att det är aktuellt med nya fälttester av vår Biofuel Analyzer inom bioenenergisektorn. Det är ju detta som är det egentliga användningsområdet för BFA:n eftersom bioenergibranschen har behov av att mäta ytterligare centrala aspekter hos inkommande material utöver fukthalt. Förra säsongen tvingades vi till följd av pandemin att göra modifierade fälttester men den här säsongen räknar vi med att ha en BFA på plats inne i Mälarenergis anläggning i Västerås och därmed också med att få tillgång till än bättre och mer relevant mätdata. Vi är övertygade om att vår Biofuel Analyzer kommer att leverera samma goda kundnytta här som den gör hos Waggeryd och ser fram emot att följa och avrapportera hur testerna framskrider.

Kista den 4 november 2022

Max Gerger, VD