Publicerat i samband med bokslutskommunikén 2018.

Mantex teknik och dess produkter

är framtagna och utvecklade för att hantera processrelaterade utmaningar i två dagsaktuella branscher med mycket stor framtida potential. I båda fallen är det behovet att av miljöskäl ställa om till ett mer hållbart resursutnyttjande som är den stora drivkraften. Jag talar om klimatproblematiken, som driver fram en kraftigt ökande efterfrågan på bioenergi, och jag talar om det ökande intresset för pappersbaserade material mot bakgrund av det allt större behovet inom förpack- ningsindustrin och klädesindustrin av att hitta mer miljömässigt hållbara material. Mantex Flow Scanner och vår Biofuel Analyzer erbjuder en teknik som kan bidra till kraftigt förbättrad effektivitet och lönsamhet när det gäller hantering- en av både biobränslen och produktion av pappersmassa och vi ser ett stadigt ökande intresse för båda produkterna världen över.

Pappersmassaindustrin och Andritz Technologies AB, ATAB (Mantex och Andritz samriskbolag)

I november levererade vi vår första Flow Scanner till USA. Kunden är ett stort pappersmassabruk i södra USA som till- verkar förpackningsmaterial och som ser stora möjligheter att förbättra produkt- kvalitet samt sänka produktionskost- naderna genom användning av vår Flow Scanner. Scannern beräknas installeras och tas i drift under februari-mars i år. Efter det fjärde kvartalets utgång har Andritz i USA lagt ytterligare en order på en Flow Scanner som skall installeras hos en av deras nordamerikanska kunder. Den installationen beräknas i nuläget ske under det andra kvartalet i år. ATAB har en tydlig strategi som går ut på att under 2019 fokusera på viktiga- re referenskunder i flera världsdelar för att därefter gå över till bredare utrull- ning under 2020. För att fortsätta ta tillvara den stora marknadspotential som vi ser i denna produkt har vi stärkt ledningen i ATAB genom att utse Johan Wennerberg som ny operativ chef. Johan har en bakgrund som affärsutvecklare och teknisk säljare inom entreprenörsdrivna bolag.

Biofuel Analyzer – Teknik och Typgodkännande

Som vi tidigare kommunicerat prioriterar vi att få till stånd ett typgodkännande i Sverige för vår Biofuel Analyzer. Ett sådan typgodkännande är de facto ett krav i Sverige men skulle också under- lätta marknadsföring och försäljning i övriga delar av världen. Vi har gjort stora framsteg på det tekniska området och lyckats möta kraven för mätnogrannhet vad gäller askhalt men har inte nått ända fram vad gäller fukt och energiinnehåll. Även om det är viktigt för många av våra kunder att kunna mäta just askhalt, var vår ambition att få ett typgodkännande för samtliga krav under 2018. Den tek- niska utmaningen har dock visat sig vara något större än vad vi tidigare bedömt men utvecklingsarbetet fortskrider oför- trutet och även om vi ännu inte kan säga med bestämdhet när vi får ett slutgil- tigt godkännande även för fukthalt och energiinnehåll, är vår bedömning att vi bör klara de resterande två kraven under 2019. Mantex avser löpande återkomma med information om hur utvecklingsar- betet fortskrider.

Biofuel Analyzer – Marknad

Under 2018 avlöste larmrapporterna om klimatet varandra och kraven på snara åtgärder har lett till fortsatt ökat fokus på förnybara energikällor, däribland bioenergi. Bioenergi framställs genom förbränning av olika biobränslen (huvud- sakligen rester från skogsindustrin, jord- brukssektorn samt återvunnet trämateri- al från bygg och möbelindustrierna), och ger energi som är koldioxidneutral, dvs, den tillför inte ytterligare kolatomer till kretsloppet. Produktionen av bioenergi ökar därför i hela världen, med Europa och Asien i täten. Idag står bioenergi för ca 13 procent av den totalt konsumerade energin i världen, enligt World Bioener- gy Association. I Sverige är den siffran fantastiska 37%*, vilket gör oss till ett föregångsland i världen. I Asien ökar produktionen av bioenergi i framför allt Kina där den kinesiska regeringen i sin plan för att ersätta kolkraften, betonat betydelsen av en mångdubblad produk- tion av bioenergi. Även Japan och Korea ökar kraftigt sina satsningar på bioener- gi. Den ökande efterfrågan på bioenergi leder till en ökad produktion och handel med biobränsle av olika slag, både lokalt och globalt. Biobränsle är dock av vitt skiftande kvalité och avgörande för både en väl fungerande handel och använd- ning av biobränsle, är möjligheten att snabbt och enkelt kunna fastställa just kvalitén. En korrekt kvalitetsbedömning är avgörande för både prissättning och en effektiv förbränning i kraftverken.

Vår Mantex Biofuel Analyzer är framtagen för att på kort tid göra just det och i takt med den ökande han- deln och användningen ser vi också ett växande intresse för produkten, inte minst i Europa och Kina. På sikt räknar vi med att Kina kommer att bli den enskilt största marknaden för Biofuel Analyzer. Vår affärsmodell är en stor tillgång i vårt marknadsarbete eftersom den bygger på att kunden redan från början vet hur stor den årliga kostnaden för våra mättjänster blir under hela kontrakts- perioden, som dessutom ofta sträcker sig över en längre period (normalfallet är 6 år). I Kina finns redan idag ca 250 bioenergi-kraftverk av sådan storlek att våra mättjänster skulle kunna ge stora effektivitetsvinster.

Företrädesemission

Under andra halvan av november slut- förde Mantex en framgångsrik företrä- desemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Företrädesemissio- nen tillförde bolaget ca 29,8 MSEK före emissionskostnader. Den lyckade emissionen stärkte vår finansiella ställning men var också ett tydligt bevis för den tillförsikt våra ägare hyser vad gäller våra produkter och den marknad vi verkar på. Det är ett förtroende som jag och min övriga personal avser att ta väl tillvara under det kommande året.

Kista i februari 2019

Max Gerger, VD