Publicerat i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Fortsatt hårt arbete med vår kommersialisering

Under det första kvartalet fortsatte vi arbetet med att utveckla vår unika teknologi för röntgenmätning. Att de kommersiella möjligheterna finns där både inom massaindustrin och bio­ energibranschen får vi bekräftat från våra kunder så gott som varje dag.

Dock är det uppenbart att vi behöver bli bättre på att berätta för våra ägare och kapitalmarknaden hur vägen mot en framgångsrik kommersialisering ser ut mer i detalj och vilka utmaningar som väntar. Det gäller inte minst för vår Biofuel Analyzer, en högaktuell produkt med stor potential men med en del återstående tekniska utmaningar.

Att Mantex sitter på en teknologi som har en stor potential är något som vi på bolaget, våra kunder men också en hel del av våra ägare är väl medvetna om. Men potential i sig räcker inte – för att lyckas rent affärsmässigt med en teknologi krävs också att man klarar att genomföra en framgångsrik kommersialisering vilket i sin tur kräver hårt arbete, tålamod och så förstås kapital. För det sistnämnda krävs dessutom en förmåga att kommunicera med sina ägare så att de förstår vilka möjligheterna är och vad som över tid kommer att krävas för att gå i hamn kommersiellt. Vid mina och styrelsens samtal med våra ägare har jag förstått att det härvidlag finns behov av en förbättring och det har vi tagit till oss.

Flow Scanner visar vägen

Den röntgenteknologi som vi utvecklat har samma stora potential inom både massaindustrin och bioenergibranschen. Vad det handlar om är ett grundläggande behov av att snabbt och effektivt kunna analysera innehållet i ingående råvara – oavsett om det handlar om träflis till ett pappersbruk eller om biomassa för handel och framställning av bioenergi.

Vi påbörjade en kommersialisering av vår produkt för massaindustrin, Mantex Flow Scanner, för flera år sedan men tog ett viktigt steg mot en ökad försäljning när vi förra året bildade samriskbolaget Andritz Technology AB, ATAB, tillsammans med österrikiska Andritz. Tack vare ATAB har vi fått tydligt ökade resurser för vårt marknadsarbete vilket bland annat resulterat i två beställningar på Flow Scanner från pappersbruk i Nordamerika. Den ena av dessa (levererad av Mantex AB) installerades under Q1-2019 och order nummer två (levereras av ATAB) installeras under det andra kvartalet i år.

Vår Flow Scanner mäter fukthalt och träflöde i ingående råvara och har under flera år använts med goda resultat på pappersbruk runtom i Europa. Där de har installerats har de visat sig vara överlägsen andra tekniker som under de senaste decennierna testats av pappersmas- saindustrin. Vi räknar därför med att den kommer att bevisa sitt värde även i Nordamerika och att försäljningen där, precis som i andra världsdelar, kommer att fortsätta att öka.

Central teknologi för energiomställning

När det gäller bioenergibranschen heter vår produkt Biofuel Analyzer men den bygger i grunden på samma teknologi som vår Flow Scanner, även om tilllämpningen är något annorlunda. Om pappersmassabranschen är en högaktuell bransch mot bakgrund av de satsningar som nu görs på att ersätta plast med olika specialpappersmaterial, är bioenergibranschen om möjligt ännu mer aktuell. Här handlar det om en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatproblematiken. Skall växthuseffekten gå att bromsa i tid måste vi drastiskt minska tillförseln av kolatomer till kretsloppet – fossilbaserade bränslen som olja och kol måste helt enkelt lämnas kvar i marken istället för att användas som bränsle.

Det här ger bioenergin en enorm potential eftersom den till skillnad från fossila bränslen kan ge energi utan att tillföra nya kolatomer till kretsloppet. Den globala efterfrågan på bioenergi ökar därför nu dramatiskt vilket leder till ökat behov av bättre teknologi för att mäta energi- innehållet och andra centrala parametrar i biomassan. Utan mer förfinade mätmetoder är det nämligen både svårt att handla med, att kvalitetskontrollera och använda bioenergimassa på ett effektivt sätt.

Dessa tre faktorer är centrala för att snabba på omställningen mot ökad användning av bioenergi. De mätmetoder som finns idag är tämligen primitiva och ineffektiva, ett exempel är den s k ugnsmetoden, som är den dominerande metoden världen över för att mäta fukthalt i biomassa. Metoden är långsam och omständlig och går i korthet ut på att man låter torka bränslet manuellt i ugn i minst ett dygn för att den vägen fastställa fukthalt. Ett brett genomslag för vår Biofuel Analyzer, BFA, skulle därför få stora och positiva konsekvenser för handel, kvalitetskontroll och användning av biomassa för framställning av bioenergi.

Större teknisk utmaning

Vår Biofuel Analyzer bygger i grund och botten på samma teknologi som vi haft tydliga framgångar med inom pappersmassaindustrin, men när det gäller biomassa behöver man kunna mäta fler aspekter av ingående råvara än vad man behöver inom pappersindustrin. För att ge tillräckligt bra information om råvaran behöver man här kunna mäta såväl askhalt, som energiinnehåll och fukthalt med tillräckligt god mätnoggrannhet.

Dessutom är biomassa för bioenergi oftast mer heterogen och därmed svårare att göra mätningar på jämfört med den högkvalitativa och homogena träflis som pappersbruk normalt använder.

Vi har lagt ner stora resurser på att utveckla vår teknologi så att den klarar samtliga de här kraven, men har hittills bara nått ända fram när det gäller askhalten. Efter ett stort antal tester har vi nu kommit fram till att vi måste utveckla produkten ytterligare för att klara ett typgodkännande för samtliga mätkrav. Vad det handlar om mer i detalj är att använda ytterligare en sensor och även om vi är optimistiska återstår det fortfarande en del utvecklingsarbete innan vi kommer att nå fram. De lösningar som vi nu utvecklar för en förbättring av mätteknologin hos vår BFA kommer att skyddas genom patent på samma sätt som vår övriga röntgenteknologi.

Eftersom utvecklingen ännu inte är klar ber vi våra ägare om fortsatt tålamod – att Biofuel Analyzer har stor kommersiell potential framgår nämligen tydligt av de tester hos kund som pågår av tidigare versioner och de behov som våra kunder ger uttryck för världen över.

Goda testresultat

En kund med goda erfarenheter av vår teknologi är Waggeryd Cell som i sju år använt föregångaren till vår BFA för ankomstkontroll av träflis. Bolaget har varit mycket nöjt med teknologin och valde därför förra året att förlänga samarbetet genom att skriva på ett tioårskontrakt med oss. Vår nuvarande version av Biofuel Analyzer används även med goda resultat i ett forskningsprojekt som bedrivs av Norsk Treteknisk Institutt och som går ut på att mäta fukthalten i spillvirke som används i en biopanna på ett sågverk. Att kunna mäta fukthalten korrekt ger där stora vinster eftersom det leder till minskad energiåtgång och jämnare temperatur, något som i sin tur resulterar i högre kvalitet på de produk- ter som sågverket producerar.

Stor potential

Vad våra installationer och tester hos kunder av både Flow Scanner och Biofuel Analyzer visar är att vår grundläggande teknologi verkligen fungerar, men också hur stor potentialen är hos en färdigutvecklad och fullt kommersialiserad produkt. Att båda produkterna dessutom kommer att kunna spela en betydande roll i branscher med direkt bäring på avgörande och väldigt aktuella hållbarhetsfrågor, gör potentialen hos en lyckad kommersialisering än större. Vi kommer att lägga all vår kraft och energi på att färdigställa och marknadsföra våra produkter och jag ser fram emot att löpande få återkomma och informera aktieägare och kapitalmarknad om hur det arbetet fortskrider!

Kista i april 2019

Max Gerger, VD