Publicerat i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2019.

Sakta men säkert i rätt riktning

Det tredje kvartalet i år kom i stor utsträckning att ägnas åt det fortsatta utvecklingsarbetet av vår Biofuel Analyzer och åt att få till stånd den avsiktsförklaring med det Österrikiska industriföretaget Andritz som vi nyligen kommunicerade. De här två sakerna hänger ihop. Ett slutgiltigt avtal med Andritz är avgörande för det utvecklingsarbete som återstår av vår Biofuel Analyzer samtidigt som det rymmer en möjlighet till samma goda marknadsmässiga samarbete som vi lyckats få till när det gäller vår Flow Scanner.
Den beställning på två Flow Scanner XL som vi fick under kvartalet är ett direkt resultat av vårt samarbete och sedan det inleddes har försäljningen av Flow Scanner ökat kraftigt.

Jag har ägnat många rader i våra kvartalsrapporter åt vår Biofuel Analyzer, BFA, och det finns goda skäl för det. Orsaken är dels att det handlar om en produkt som ligger väldigt rätt i tiden och med stor potential, dels att den tekniska utmaningen varit större än vi trodde vilket inneburit att den kommersiella lanseringen dragit ut på tiden. När det gäller vår BFA har vi sedan i våras dock tagit ett flertal små steg i rätt riktning och det finns här skäl att summera dessa. Jag börjar med de rent tekniska.

Extra sensor

Efter omfattande tester kom vi i vintras fram till att vi inte skulle klara att certifiera vår BFA för samtliga tre mätkrav (fukthalt, energiinnehåll och askhalt) utan att komplettera den med ytterligare en sensor. Efter fortsatta utvärderingar kunde vi så i somras ännu tydligare slå fast vilka tekniska förändringar som krävdes, något vi också konstaterade i rapporten för det andra kvartalet. Av konkurrensskäl har vi avstått från att vara mer konkreta än så men det handlar om insikter som gjort oss övertygade om att vi rent tekniskt är en lösning på spåren. Under sommaren inledde vi så slutligen tester av den kompletterande sensorn i vårt laboratorium i Kista och indikationerna så här långt är positiva, något vi också kommunicerat. Tekniskt tror vi alltså att vi nu är nära – det som återstår är att ta teknologin hela vägen till färdig produkt och en kommersiell lansering.

Resurskrävande

Att den teknologiska utmaningen varit större än väntat har förstås inte bara inneburit att utvecklingsarbetet dragit ut på tiden, utan också att det tagit större resurser i anspråk vilket för ett litet teknikutvecklingsbolag varit en väl så stor utmaning. Genom den nyligen ingångna avsiktsförklaringen med Andritz ser vi nu en möjlighet att lösa även detta. Ännu återstår det en del detaljer att komma överens om men vår bedömning är att vi skall ha ett slutgiltigt avtal på plats under det fjärde kvartalet i år. Överenskommelsen innebär i ett första steg att Andritz bekostar det fortsatta utvecklingsarbetet under upp till fem månader, den tid Mantex räknar med det maximalt kommer att ta att utveckla fungerande prototyper som skall ut till några kunder i fält vilket möjliggör serieleveranser av färdiga produkter till marknaden under senare delen av 2020. Skulle detta lyckas är vi och Andritz överens om att i ett nästa steg utreda möjligheterna att också samarbeta på marknadssidan genom att lägga in BFA:n i vårt gemensamma samriskbolag, Andritz Technologies AB, ATAB.

Framgångsfaktor

Sedan ATAB bildades våren 2018 har bolaget tagit över ansvaret för att utveckla, marknadsföra och sälja vår Flow Scanner, en produkt som bygger på samma röntgenteknologi som vår BFA men som utvecklats för massaindustrin. Att integrera Flow Scannern i ATAB har varit en framgångsfaktor eftersom det inneburit att vi fått tillgång till Andritz globala marknadsresurser och kundbas. Sedan samarbetet startade har försäljningen av Flow Scanner också tagit fart – under det andra kvartalet fick vi via Andritz en viktig order på två Flow Scanner av modell XL från ett stort utomeuropeiskt massabruk och sammanlagt har vi nu med hjälp av Andritz fått order på sammanlagt fyra Flow Scanners. Det här är affärer som vi med stor sannolikhet aldrig klarat att få på egen hand och som nu ger oss viktiga referenskunder inom stora och växande kundsegment.

De facto-standard

Mantex bedömning är att de kommersiella möjligheter för en färdigutvecklad Biofuel Analyzer är minst lika stora. Orsaken är klimatfrågan och det stora behovet av att ersätta fossila bränslen vilket lett till ett kraftigt ökat intresse för bioenergi över hela världen. En förutsättning för en ökad användning av bioenergi är dock mer standardiserade och effektiva metoder för mätning av viktiga aspekter hos biomassa, såsom fukthalt, energiinnehåll, och askhalt.

Idag finns det ingen tillförlitlig teknologi för detta utan i huvudsak används ineffektiva manuella metoder som leder till olika resultat beroende på vem som använder dem. Det här gäller såväl redan etablerade handelsvaror inom området såsom pellets, men framför allt flis gjort på restprodukter som grot, bark och toppar där en standardiserad mätmetod är en avgörande förutsättning för att etablera en internationell handel. Andritz levererar redan idag maskinell utrustning till bioenergibranschen globalt och vi ser här en mycket stor möjlighet – skulle vi bli först med att ta fram en tillförlitlig och automatiserad mätmetod har vi inte bara chansen att lösa ett branschproblem, utan också att skapa en de facto-standard för hela bioenergibranschen. Med tanke på att utfasningen av fossila bränslen är en av vår tids mest genomgripande och uppmärksammade omställningar är detta naturligtvis en möjlighet vi båda ser fram emot att tillsammans undersöka närmare.

Kista i oktober 2019

Max Gerger, VD