ON, MAR 29, 2017 17:00 CET

Mantex offentliggör utfall i nyemission och välkomnar 1100 nya aktieägare

Börsmeddelande

Den 27 februari 2017 beslutade Mantex styrelse om att ansöka om listning på Nasdaq First North, och i samband med detta erbjöds allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units om cirka 48 miljoner kronor. Erbjudandet tecknades till 95 procent, varav garantikonsortiet, exklusive ingångna teckningsförbindelser, tecknade aktier för cirka 17,7 miljoner kronor. Mantex tillförs därmed 46,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

–”Vi är mycket nöjda”, säger Max Gerger, VD. “ Utöver att vi uppnår de spridningskrav som finns på Nasdaq First North, är det roligt att hälsa 1100 nya aktieägare välkomna! Jag har träffat många vanliga privatinvesterare den senaste tiden, och jag är djupt imponerad över den kunskap och det intresse som finns för svenska industriteknik”.

Första dag för handel beräknas till den 20 april 2017, förutsatt godkännande från Nasdaq First North. Nya aktieägare får besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som skickas ut de närmaste dagarna .

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Mantex att öka med 5 287 357 aktier från 8 585 153 aktier till 13 872 510 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 1 321 839,25 kr från 2 146 288,38 kr till 3 468 127,63 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 38,1 procent.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Max Gerger, Verkställande Direktör
E-post: max.gerger@mantex.se
Tel: +46 ( 0)70-012 35 72

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Mantex i samband med erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är även Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ( ”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Denna information är sådan information som Mantex AB ( publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 17:00 CET.