MÅ, FEB 27, 2017 12:26 CET

Mantex AB ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Börsmeddelande

Mantex AB (publ) har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare uppgående till 48 miljoner kronor. Ett prospekt offentliggörs idag den 27 februari 2017.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara otillåten enligt tillämplig lag. Se även avsnittet Viktig information nedan.

Mantex i korthet 
Mantex har utvecklat och patenterat en ny röntgenbaserad mätteknik för biomaterial som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets karakteristik som fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. 

– Vår teknologi ska bli en global standard för att analysera biomaterial i industriella applikationer, säger Max Gerger, VD för Mantex. Vi satsar nu stort på en global lansering av vår teknik tillsammans med en av världens största systemintegratörer – Andritz Group. Noggrannheten i instrumenten utgör ett paradigmskifte för industrin och vi har redan bevisat att ett pappersmassabruk kan öka sin lönsamhet med tiotals miljoner kronor per år med vår teknik, tillägger Max. 

I Sverige finns Mantex produkter installerade på Fortums nya kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm, Jämtkraft och Borås Energi. Mätinstrument finns även installerade hos de stora pappersbruken Domsjö, Stora Enso och BillerudKorsnäs. I Europa finns våra produkter bland annat hos Schweighofer Fiber i Österrike och International Paper i Polen.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar nyemission av units och teckningstiden är 2-22 mars 2017.
  • En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie för 11,40 kr under teckningsperioden 2–31 maj 2018.
  • Teckningskursen i erbjudandet är 8,70 kr per aktie. Totalt uppgår erbjudandet till 48 Mkr före emissionskostnader. Vid eventuell överteckning av erbjudandet har bolaget även möjlighet att besluta om att utöka erbjudandet med 12,0 Mkr före emissionskostnader.
  • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 75 Mkr före erbjudandet.
  • Totalt har 95 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
  • Beräknad första handelsdag är omkring den 20 april 2017.

Bakgrund och motiv 
Motivet till erbjudandet och noteringen är att skapa förutsättningar för ökade försäljnings- och marknadsåtgärder, fortsatt teknikutveckling samt att förstärka balansräkningen och öka kännedomen om Mantex. Ett samarbetsavtal med Andritz Group, en ledande leverantör till pappersmassaindustrin, har undertecknats och säljdiskussioner förs med potentiella kunder i Europa, USA, Kina och Ryssland. 

Prospekt
Prospekt finns att ladda ner via www.mantex.se www.gwkapital.se samt www.aqurat.se eller kan beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på 08-503 000 50. 

Rådgivare
G&W Fondkommission ( www.gwkapital.se ) är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. 

För ytterligare information
Vänligen besök www.mantex.se eller kontakta Max Gerger (VD) på max.gerger@mantex.se 070-012 35 72 eller Harald Bauer (CFO) på harald.bauer@mantex.se | 073-940 09 14. 

Viktig information 
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act fr å n 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.