MÅ, MAJ 29, 2017 15:30 CET

Kommuniké från Mantex årsstämma 2017

Börsmeddelande

Vid Mantex AB ( publ) årsstämma för räkenskapsåret 2016 fattades nedan angivna beslut.

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats förutom tillägg avseende val av supplent i styrelsen som presenterades på stämman.

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2016.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Ett årligt styrelsearvode om totalt 625 000 kr varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och övriga tre ledamöter om 125 000 kr vardera.
  • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn och Ulf Södergren.
  • Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
  • Nyval av Stefan Winström som suppleant i styrelsen.
  • Omval av auktoriserad revisor Jonas Forsberg som revisor med auktoriserad revisor Ola Spinnars som suppleant, båda vid Finnhammars Revisionsbyrå.
  • Beslut om principer för valberedning.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Per Grunewald, styrelseordförande, 070-582 19 59, eller
Max Gerger, VD, 070-012 35 72