Biomass Analyzer i startgroparna

Waggeryd Cell har investerat i Biomass Analyzer för att analysera fukthalt i inkommande träråvara. Foto: Waggeryd Cell.

Det utvecklingsarbete som Mantex bedrivit jämte de fälttester som genomförts under 2021-2022 har resulterat i en kommersiell produkt som med hög noggrannhet klarar att mäta fukthalt i träflis. Det är en funktionalitet som efterfrågas av massatillverkare och pelletstillverkare för att kunna kvalitetskontrollera och prissätta bland annat inköpt sågverksflis.

Under 2022 levererade Mantex sin första Biomass Analyzer till massabruket Waggeryd Cell som tecknat ett tioårigt leasingavtal. Marknadsbearbetning och diskussioner har inletts med fler bruk i Sverige och mot bakgrund av det stora kundintresset har serietillverkning inletts under det tredje kvartalet 2022.

Parallellt med detta fortsätter fälttesterna och vidareutvecklingen av Biomass Analyzer för bredare funktionalitet med analys av fler parametrar och fler material. Analys av fukt- och askhalt samt energiinnehåll i till exempel stamvedsflis, bark och grot (grenar och toppar) från olika träslag öppnar för en ännu större marknadspotential inom bland annat bioenergiindustrin. Fälttesterna utvärderas löpande och efter slutmodifieringar ska även denna mer avancerade version av Biomass Analyzer kommersialiseras.

Affärsmodell Biomass Analyzer

Affärsmodellen ska huvudsakligen bestå av tjänsteförsäljning, där Biomass Analyzer (hårdvara inklusive mjukvara) placeras hos kund med ett abonnemang för en mättjänst. Flertalet kunder indikerar en ambition om långsiktiga kontrakt, vanligen i intervallet 3-10 år, för investering i Mantex nya teknik.

Marknad och trender

Det finns en global ambition att minska klimatpåverkan från energisektorn genom att gå över till energi som framställs från förnyelsebara råvaror i stället för fossila. Cirka 17 procent av världens energikonsumtion produceras idag med förnybara energikällor, varav bioenergi utgör största delen med 12 procent, och marknaden växer. (*) Med ambitionen följer behovet av att kunna analysera, värdera och prissätta biomassa.

Finns inget annat effektivt mätsystem på marknaden

Trots att efterfrågan på bioenergi ökar dramatiskt finns det idag inget annat effektivt system för att mäta energiinnehåll samt fukt- och askhalt i biomassa. Mantex bedömer att den adresserbara globala marknaden för Biomass Analyzer uppgår till cirka 1 500 – 2 000 enheter inom bioenergisegmentet.

Initialt planerar Mantex för egen direktförsäljning, vilket innebär att intäkterna för Biomass Analyzer tillfaller Mantex AB till 100 procent. Primära marknader är framför allt Östersjöområdet och övriga Europa. 

I takt med att den kommersiella utrullningen tar fart är strategin att etablera nya distributionskanaler och partnersamarbeten för Asien samt Nord- och Sydamerika. 

*) Källa: World Bioenergy Association, 2019.