Styrelsen i Mantex Aktiebolag har den 3 november 2023, villkorat efterföljande bolagsstämmans godkännande den 21 november 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 17 113 695 units.

Den som på avstämningsdagen den 23 november 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolageterhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller fem (5) aktier, en (1) Konvertibel av serie KV1 och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO7.

  • Det fullständiga pressmeddelandet om företrädesemissionen finner du här. 
  • Extra bolagsstämma 21 november – Kallelse och handlingar finner du här.
  • Investeringsmemorandum kommer att offentliggöras den 23 november 2023.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 27 november 2023 till och med den 11 december 2023.
  • UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION – se pressmeddelande 2023-12-13
2023-11-23

Informationsmemorandum

Frågor och svar

Vad är en Unit?

I en emission kan man välja att inkludera fler än en typ av värdepapper. Vanligast idag är att units innehåller aktier och teckningsoptioner men kan även inkluderas av exempelvis konvertibler.

Vad är den maximala emissionslikviden i Företrädesemissionen?

Vid full teckning uppgår emissionslikviden till cirka 24,1 MSEK

Kommer styrelse och ledning teckna sig i Företrädesemissionen?

Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare, medlemmar i styrelsen och ledningen för Mantex, Per Grunewald (genom Emphco AB), Ulf Gustavsson (genom Gustavum AB), Gustav Melin, Max Gerger, Håkan Johansson (genom Kattson i Sverige AB) och Juha Rantanen.

Vad innehåller en Unit i Företrädesemissionen?

Varje Unit i Företrädesemissionen innehåller fem (5) aktier, fyra (4) teckningsoptioner och en (1) konvertibel.

Vad är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 1,41 kronor per unit vilket motsvarar:

0,23 kronor per aktie

0,26 kronor per konvertibel (nominellt)

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vad är en teckningsoption?

En teckningsoption ger dig rätten (men inte skyldigheten) att teckna ytterligare aktier i bolaget vid ett senare tillfälle. Teckningskursen för teckning av nya aktier i Mantex genom nyttjande av teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen kommer fastställas i samband med att nyttjandeperioden startar i januari 2025. Kursen avses offentliggöras genom ett pressmeddelande

Vad är en konvertibel?

En konvertibel är ett instrument som liknar en obligation, alltså ett lån. När man köper en konvertibel i ett företag kan man säga att man lånar ut pengar till just det företaget. Skillnaden mellan en obligation och en konvertibel är dock att innehavaren av en konvertibel vid vissa tillfällen kan omvandla värdet på konvertibeln (det nominella beloppet) till exempelvis aktier i Bolaget. Den som inte väljer att konvertera sina konvertibler till aktier i Bolaget kommer i stället få det nominella beloppet + upplupen ränta utbetalt när lånet förfaller till betalning.

De som väljer att konvertera konvertibelns nominella belopp till aktier i Bolaget kommer inte erhålla någon ränta utan kommer istället få möjlighet att konvertera konvertibelns nominella belopp till en rabatterad volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktie.

Varför har man inkluderat konvertibler i Företrädesemissionen?

Anledningen till att man valt att inkludera konvertibler i Företrädesemissionen är för att ge befintliga aktieägare möjligheten att teckna ett lån, utöver nya aktier, med möjlighet att konvertera lånet till aktier vid två separata tillfällen. Om konvertibelinnehavaren inte väljer att konvertera lånets nominella belopp till aktier kommer lånet återbetalas på slutdagen vilket reducerar risken för investeringen initialt. Lånet utgör en mindre del av den totala emissionsvolymen i Företrädesemissionen (utgör cirka 20%) vilket reducerar den initiala utspädningen i Företrädesemissionen men även risken att bolaget inte skulle ha möjlighet att återbetala det utestående lånet. Tecknaren är således tänkt att ges möjlighet till en mer balanserad investering.

 

Räkneexempel

För varje befintlig aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt i Företrädesemissionen och det kommer krävas tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit i erbjudandet.

Om du äger 100 000 aktier i Mantex på avstämningsdagen kommer du erhålla lika många uniträtter i samband med teckningsperioden. Under teckningsperioden berättigar 100 000 uniträtter att teckna 10 000 units i erbjudandet (100 000/10 = 10 000).

Varje unit innehåller i sin tur fem (5) aktier, fyra (4) teckningsoptioner och en (1) konvertibel. Detta betyder att du, med företrädesrätt i Företrädesemissionen baserat på antalet uniträtter som erhållits baserat på ditt ägande i Mantex på avstämningsdagen, kommer kunna teckna maximalt 10 000 units i Företrädesemissionen vilket motsvarar 50 000 nya aktier, 40 000 teckningsoptioner och 10 000 konvertibler.

Pris per unit uppgår till 1,41 kr per unit, motsvarande 0,23 kr per aktie och nominellt 0,26kr per konvertibel ((5*0,23) + (1*0,26) = 1,41). Kostnaden för att teckna 10 000 units uppgår således till 14 100 kr (10 000 * 1,41). Kostnaden för aktierna som tecknas motsvarar 11 500kr (50 000 * 0,23) och kostnaden för konvertiblerna som tecknas uppgår till 2 600kr (10 000 * 0,26). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Antal innehavda aktier

100 000

Ger antal UR

100 000

Antal UR som krävs för att teckna en Unit

10

Antal innehavda UR

100 000

Ger möjlighet att teckna antal Units (st)

10 000

   

Teckningskurs per unit (SEK)

1,41

Kostnad vid teckning av samtliga innehavda uniträtter (SEK)

14 100

   

Antal aktier som erhålls

50 000

Antal teckningsoptioner som erhålls

40 000

Antal konvertibler som erhålls

10 000

 

Teckning av units i Företrädesemissionen kan även ske utan företrädesrätt, alltså utan stöd av uniträtter. Det går alltså att teckna sig för fler antal units än det antal units som de erhållna uniträtterna berättigar till.

Hur ser tidplanen ut?

2023

 

21 november

Extra bolagsstämma.

21 november

Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen.

22 november

Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen.

23 november

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen.

23 november

Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum.

27 november– 6 december

Handel i uniträtter på First North Growth Market.

27 november – 11 december

Teckningsperiod i Företrädesemissionen.

12 december

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

 

2024

 

14 juni – 28 juni 2024

Första konverteringsperioden för Konvertibler av serie KV1.

 

13 december – 27 december

Andra konverteringsperioden för Konvertibler av serie KV1.

 

2025

 

8 januari – 22 januari

Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO7.