< Tillbaka

Bolagsordning

Articles of association

Mantex Aktiebolag | 556550-8537

Note: the legally binding text is in Swedish and the English translation is only offered as a service to the reader.

1. Firma

Bolagets firma är Mantex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

1. Corporate name

The corporate name of the company is Mantex Aktiebolag. The company shall be public (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

2. Registered office

The registered office of the board of directors is Stockholm.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av icke-destruktiv materialanalysutrustning för organiskt material likväl som motsvarande algoritmer, mjukvara och verktyg för visualisering. Produkternas användningsområden avser olika typer av biomassa, inklusive trä, flis, grödor och restprodukter.

3. Business

The object of the company’s business is to pursue development, production and sales of none-destructive material analyse equipment for organic material as well as corresponding algorithms, software and visualisation tools. The products apply to different kinds of biomass including solid wood, wood chips, crops and residuals.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.600.000 kronor och högst 6.400.000 kronor.

4. Share capital

The minimum share capital is SEK 1,600,000 and the maximum share capital is SEK 6,400,000.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6.400.000 och högst 25.600.000 stycken.

5. Number of shares

The minimum number of shares is 6,400,000 and the maximum number of shares is 25,600,000.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna, i förekommande fall, väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på årsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsföretag.

6. Board of directors and auditors

The board of directors shall consist of not less than three and not more than six directors with not more than four deputy directors.

The directors and the deputy directors, as the case may be, are elected annually at the annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting.

To audit the company’s annual report and the accounts and the management of the company by the board of directors and the managing director one or two auditors with or without deputy auditors or one registered auditing company shall be appointed.

7. Kallelse och föranmälan för deltagande

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

7. Notice and notification to participate

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall (i) be included in the transcript or other record of the share register as of five days before the meeting and (ii) notify the company thereof not later than 4 p.m. on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If the notice to attend the general meeting does not state a last day for notification, then notification is not required in order to participate at the general meeting

8. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  • om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

8. Annual general meeting

The annual general meeting shall be held once a year within six months from the end of the financial year. At the annual general meeting the following matters shall be attended to:

 1. Election of chairman of the meeting
 2. Drawing up and approval of the voting register
 3. Inquiry whether the meeting has been duly convened
 4. Presentation and approval of the agenda
 5. Election of one or two persons to verify the minutes
 6. Presentation of the annual report and the auditor’s report
 7. Resolutions on
  • adoption of the profit and loss account and the balance sheet
  • allocation of the company’s profits or losses according to the adopted balance sheet
  • discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director
 8. Determination of remuneration to the board of directors and to the auditor
 9. Election of board of directors and, as the case may be, election of auditor
 10. Other matters that the meeting shall attend to under the articles of association or under the Swedish Companies Act.

9. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

9. Financial year

The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

10. CSD clause

The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).


Antagen på extra bolagsstämma den 16 december 2016


Adopted at an extraordinary general meeting of shareholders on 16 December 2016