Årsstämma 2024

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org.nr 556550–8537 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28 A i Stockholm.

Efter årsstämmans avslutande hälsas aktieägare välkomna till visning av labb och presentation av Mantex teknik.

 
2024-04-18

Kallelse

2024-04-18

Fullmaktsformulär

2024-04-26

Fullständigt förslag personaloptionsprogram

2024-04-26

Villkor för teckningsoptioner

2024-05-20

Protokoll årsstämma

2024-05-20

Bilaga 2 Valberedning

2024-05-20

Bilaga 3 Personaloptionsprogram

Extra bolagsstämma i november 2023

Aktieägarna i Mantex Aktiebolag (publ), org.nr 556550-8537 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 november 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28 A i Stockholm.

2023-11-07

Kallelse

2023-11-07

Styrelsens beslut

2023-11-07

Villkor för teckningsoptioner

2023-11-07

Villkor för konvertibler

2023-11-07

Styrelsens redogörelse

2023-11-10

Revisorns yttrande

2023-11-07

Fullmaktsformulär

2023-11-23

Protokoll extra bolagsstämma

2023-11-23

Bilaga 2

2023-11-23

Bilaga 3

Årsstämma 2023

Årsstämma i Mantex AB (publ) kommer att hållas måndagen den 22 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28 A i Kista utanför Stockholm.

2023-04-18

Kallelse

2023-04-18

Fullmaktsformulär

2023-05-02

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

2023-05-22

Kommuniké från årsstämman

2023-05-25

Protokoll årsstämma

2023-05-25

Protokoll bilaga 2 – valberedning

Extra bolagsstämma oktober 2022

Extra bolagsstämma i Mantex AB hålls tisdagen den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
– dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 oktober 2022 (avstämningsdagen),
– dels senast måndagen den 24 oktober 2022 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast måndagen den 24 oktober 2022.

Se kallelse nedan samt notera förfarande kring poströstning i kallelsen.

2022-10-04

Kallelse

2022-10-04

Poströstningsformulär

2022-10-04

Fullmaktsformulär

2022-10-25

Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämma planeras att hållas måndagen den 23 maj 2022 kl. 09:00  i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 28A i Kista såvida Covid-19-pandemin inte föranleder något annat.

2022-04-21

Kallelse

2022-04-21

Fullmakt

2022-05-02

Villkor för teckningsoptioner

2022-05-02

Fullständigt förslag personaloptionsprogram

2022-05-11

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

2022-06-02

Protokoll årsstämma

2022-06-02

Protokoll bilaga 1- röstlängd

2022-06-02

Protokoll bilaga 2 – valberedning

2022-06-02

Protokoll bilaga 3 – personaloptionsprogram

Årsstämma 2021

Årsstämman för räkenskapsåret 2020 äger rum den 24 maj 2021 kl. 10.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Formulär för poströstning bifogas. 

2021-04-22

Kallelse

2021-04-22

Poströstningsformulär

2021-04-22

Fullmakt

2021-05-03

Fullständigt förslag inför årsstämman i Mantex AB den 24 maj 2021

2021-05-24

Protokoll

2021-05-24

Kommunikée

Årsstämma 2020

Årsstämman för räkenskapsåret 2019 äger rum den 28 maj 2019 kl. 10.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.

2020-06-04

Protokoll

2020-05-30

Kommuniké

2020-04-28

Kallelse

2020-04-28

Fullmakt

Extra bolagsstämma | november 2019

Den extra bolagsstämman äger rum fredagen den 29 november 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28A i Kista.

2019-11-29

Kommuniké extra bolagsstämma

2019-11-13

Kallelse

2019-11-13

Fullmakt

Årsstämma 2019

Årsstämman för räkenskapsåret 2018 äger rum den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.

2019-05-28

Kommuniké

2019-05-26

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

2019-04-26

Kallelse till årsstämma

2019-04-16

Fullmakt

Extra bolagsstämma | oktober 2018

Den extra bolagsstämman äger rum måndagen den 22 oktober 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista.

2018-09-20

Kallelse

2018-10-08

Fullmakt

2018-10-08

Styrelsens förslag till beslut

2018-10-08

Revisorns yttrande

2018-10-08

Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap 6 § ABL

2018-10-22

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 2017 ägde rum den 28 maj 2018 på Pegroco Invest ABs kontor, Eriksbergsgatan 10B i Stockholm.

2018-04-27

Kallelse

2018-04-27

Fullmakt

2018-04-27

Årsredovisning 2017

2018-05-28

Kommuniké från årsstämma

Extra bolagsstämma | maj 2018

Den extra bolagsstämman ädge rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista..

2018-04-24

Kallelse

2018-05-09

Kommuniké från extra bolagsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman för räkenskapsåret 2016 hölls den 24 maj 2017 på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

2017-05-29

Kommuniké från årsstämma

2017-04-25

Fullmakt

2017-02-27

Årsredovisning 2016