Aktien

Mantex aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och aktiens namn är Mantex. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Största aktieägare

Uppdaterad 2023-06-30

Ägare Aktier Ägarandel
Kattson i Sverige AB 15 390 897 8,99 %
Avanza Pension 9 641 025 5,63 %
Bernström, Iréne 3 067 778 1,79 %
Nordnet Pensionsförs 2 883 960 1,69 %
Tjicc Invest AB 2 655 000 1,55 %
Petersson, Kaj Mikael 2 026 000 1,18 %
Gustavsson, Ulf 2 000 000 1,17 %
Yaagoubi, Hamid 1 890 993 1,10 %
SIP 203, Youplus Assurance 1 500 000 0,88 %
Gustavum AB 1 300 000 0,76 %
Övriga, ca 10 041 st 128 781 300 75,25 %
Summa 171 136 953 100 %

Teckningsoptioner av serie TO5 och TO6

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Mantex

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medförde har styrelsen i Mantex också samtidigt beslutat att emittera 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO5 och 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO6 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget för att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 enligt ovan kommer att beslutas av styrelsen när teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB och kommer att meddelas så snart den är fastställd. Aktieägare i Mantex kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 för varje tjugo (20) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Den 5 maj 2022 offentliggjorde Mantex utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 5 

Totalt nyttjades 11 783 821 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Mantex tillfördes därmed cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,64 MSEK. 

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO6

Totalt emitterades 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO6, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO6 medför rätt att under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden om 10 handelsdagar närmast före den 9 januari 2023, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärdet och högst 4,32 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare maximalt cirka 58,5 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 kommer utspädningen att uppgå till cirka 7,75 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 161 129 311 till 174 675 150 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 795 816,11 SEK till cirka 5 198 991,38 SEK.

Villkor för teckningsoptioner TO5 och TO6 – (PDF) 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i den riktade emissionen och värdepappersutdelningen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen samt värdepappersutdelningen.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Insiderhandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Certified adviser

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Mangold Fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

+46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.