Aktien

Mantex aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och aktiens namn är Mantex. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified adviser

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Mangold Fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

+46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

Insiderhandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Största aktieägare

Uppdaterad 2022-03-31

Ägare Aktier Ägarandel
Kattson i Sverige AB 13 900 817 9,42 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 7 849 876 5,32 %
Allba Fission 1 AB 2 655 000 1,80 %
Nordnet Pensionsförs. AB 1 860 228 1,26 %
SIP 203, Youplus Assurance 1 500 000 1,02 %
Yaagoubi, Hamid 1 492 911 1,01 %
Petersson, Kaj-Mikael 1 180 000 0,80 %
Allba Fission 2 AB 1 057 500 0,72 %
Allba Fission 3 AB 1 057 500 0,72 %
Allba Fission 4 AB 1 057 500 0,72 %
Övriga, ca 10 900 st 113 972 140 77,23 %
Summa 147 583 472 100 %

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.