Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr 556550-8537 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017, klockan 10.00, Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm.

A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 18 maj 2017, och
 2. senast kl. 16.00 fredagen den 19 maj 2017 anmäla sig till Bolaget per post på adress Mantex AB (publ), Torshamnsgatan 30F, 164 40 Kista eller per e-mail på harald.bauer@mantex.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 maj 2017, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mantex.se.

D. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor
 12. Beslut om principer för valberedning
 13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:
Aktieägare som representerar 35 procent av antalet aktier och röster föreslår nedan:

10. Val av styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Arvode föreslås utgå med 250 tkr till ordförande och 125 tkr till vardera ledamot, totalt 625 tkr.

Omval föreslås av samtliga ledamöter Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn och Ulf Södergren med Per Grunewald som styrelsens ordförande.

11. Val av revisor
Omval föreslås av Jonas Forsberg med Ola Spinnars som suppleant, båda Finnhammars revisionsbyrå.

Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

12. Beslut om principer för valberedning
Regler föreslås för utseende av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av en stämma.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant, vara adjungerad till valberedningen, och har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman,
 • förslag till styrelse och styrelseordförande,
 • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
 • förslag, utarbetat i samarbete med Bolagets revisionsutskott, om sådant förekommer, till revisorer,
 • förslag till arvode till revisorn.

Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag till styrelsens sammansättning. I det motiverade yttrandet ska man särskilt motivera sitt förslag mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

F. Antal aktier och röster
Efter registrering vid Bolagsverket av pågående nyemission finns i Bolaget finns totalt 13 872 510 aktier. Varje aktie representerar en röst.

G. Frågor till styrelse och VD
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

H. Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför årsstämman kommer senast onsdagen den 3 maj 2017 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mantex.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Stockholm i april 2017

Mantex AB (publ)
Styrelsen